Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, Tlf.: 35104762
Planer og rapporter

Der aftales hvert år er sæt af succeskriterier for Krudthus’s samlede udvikling.

I Titibo-gruppen har vi valgt at definere enkle, overordnede succeskriterier, som vi vil sigte imod i løbet af året. Vi ønsker ikke at definere konkrete planer, som skal gælde for en lang periode, da vi oplever at både de interne behov, vores mulige metoder samt de eksterne kontekster hele tiden ændrer sig. Det er vigtigt hele tiden at kunne tage udgangspunkt i børnenes behov og inddrage både medarbejdernes og forældrenes ideer, og det gøre bedst i en rullende proces. I det nedenstående er derfor skitseret ’plan-elementer’, so altså sagtens kan ændre sig i løbet af året – uden at vi taber det overordnede mål af sigte.

Vi følger i ledelsen op på, hvordan der arbejdes hen mod målene ca. hver 2. måned, og diskuterer samtidig om planelementerne fortsat er relevante eller skal justeres. Når året er gået evalueres succeskriterierne med personalegruppen: Har vi nået vores mål? Hvad har vi arbejdet med, som har ført frem til resultaterne? Hvad har det betydet for børnene? Hvad har vi voksne lært undervej?Succeskriterier 2018


Børn og pædagogik

 • Fokus på leg og børnefællesskaber og venskaber.


                    Alle børn er en del af et fællesskab.

                    Børnene indgår i gensidige lige relationer og har mindst en kammerat.

                    Vi interviewer børnene om hvem der er venner med hvem til et venogram.

                    Alle er valgt til af andre i venogrammet.

                    Flere iagttagelser af hvad det er børnene leger og hvordan.

  Alle forældre oplever deres børn trives.

  Børnene kan selv læse mindre konflikter selv.


 • Bæredygtighed

  Børnene agerer bæredygtigt i hverdagen.

  De ældste børn har en begyndende forståelse for hvorfor vi skal agerer bæredygtigt.

  Vi har i løbet af året haft flere temaer om bæredygtighed med børnene.

  Vi genansøger om ’Det grønne flag’.


 • Science og skovmatematik

  Et forløb hvor børnene har haft mulighed for at fordybe sig i et naturfænomen og eksperimentere og undersøge.


 • Fokus på sprog

  Sproglig opmærksomhed er en naturlig del af hverdagen: rim og remser, historie fortælling, (dialogisk) læsning, sproglige lege, sprogmætte samtaler og fokuseret indsats ved behov fylder.


 • Familie


 • Dialogiske samtaler afholdes.

  Fokuspunkter fra forældresamtalerne indarbejdes i hverdagen.


 • FTU (forældretilfredshedsundersøgelse) er høj


 • Forældre inddragelse øges:                       

  Vi bliver endnu bedre til at inddrage forældrene og bruge familierens ressourcer i hverdagen og gøre Krudthus til et familiehus:

  Forældre og bedsteforældre bidrager med stort og småt i hverdagen efter eget ønske. Vi udvikler begrebet ’honning-voksen’. Fastholder vores ’modtage-forældre’.


 • Forældrene inddrages i Krudthusets arbejde med bæredygtighed  Medarbejdere


 • Fastholdelse af Krudhus ånden og fagligheden:

  Vi har fået ny medarbejdere og en medarbejder er vendt tilbage fra barsel og vi vil derfor give tid og ro til at vores arbejdsglæde og faglighed fortsat fastholdes og udvikles.


 • Medarbejderne videreudvikler arbejdet mere med science

  Vi arbejder med naturvidenskabelige spørgsmål i børnehøjde Vi hjælper børnene med at finde svar på de spørgsmål, børnene er optaget af (forforståelse). – børnene skal selv lave undersøgelser/finde svar på deres spørgsmål (voksne der går ved siden af eller bagved). Tema over længere tid.


 • Bæredygtighed

  Personalet opgraderer viden om bæredygtighed.  Institutionen

 • Genansøge om grønt flag
 • Etablere sansehave (hvis vi får fonds midler)
 • Udbyde kurser indenfor miljø og science

 

Når året er gået udarbejdes en Årsrapport. Læs årsrapporten for 2016 her..

Forældretilfredsheden bliver undersøgt en gang om året, I 2018 var den på hele 9,8.  Det er flot :-)
Rapporten kan ses her. 1000 tak for jeres besvarelser.Vi har haft pædagogisk tilsyn i oktober 2017 fra Allerød kommune. I rapporten står bl.a.:

’’Børnehaven opleves fortsat som et velfungerende dagtilbud, som indbygger den faglige refleksion over den pædagogiske praksis og om det enkelte barns læring, udvikling og trivsel i deres pædagogiske arbejde.

Der opleves stor entusiasme i forhold til at arbejde i en skovbørnehave og et relevant fokus på børnene, deres behov, interesser, trivsel og udvikling.’’ Læs tilsynsrapporten her.


Vi har haft pædagogisk tilsyn i oktober 2017 fra Fredensborg kommune. I rapporten står bl.a.:

’Jeg ser, hvordan personalet inddrager alle børn i de forskellige aktiviteter, ud fra det enkeltes barn formåen. Jeg oplever personaler som går i øjenhøjde og dialog med børnene. Hvilket er et godt udgangspunkt for at være gode rollemodeller for børnene...’

’...personalet formår at inddrage bevægelse og idræt som et pædagogisk læringsindhold ud fra en legende tilgang.’

’Der arbejdes systematisk og fokuseret med sprog i institutionen. Der arbejdes eksempelvis med rim og remser, dialogisk læsning og understøttende aktiviteter i forhold til arbejdet med sproget.’

’Den voksne kommer hen og understøtter legen, og alle de overgange og aktiviteter jeg overværer forløber i et højt pædagogisk niveau med afsæt i børnegruppens udviklingsniveau.’ Læs tilsynsrapporten her.
Vi har haft hygiejnekontrol i oktober 2015 fra Fredensborg kommune.